Materská škola Azovská v Košiciach

Telefón: 0907 900 101


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2016/2017

12. február 2016

Riaditeľka materskej školy Vám oznamuje termín a podmienky zápisu detí do MŠ.

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do materskej školy  na školský rok 2016/2017

môže zákonný zástupca podať v termíne

 

od 2.5.2016 do 4.5.2016

 

 v čase od 8.30 – 14.00 hod.  a v pondelok od 8.30 -16.30 hod.

v kancelárii riaditeľky materskej školy.

 

    • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie                o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa                          so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 a) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch                          do šiestich rokov jeho veku. 

 b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

 c) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.                      

 d) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  e) V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, deti mladšie ako tri roky  možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako  aj detí vo veku od troch rokov.

   f)  Prednostne sa prijímajú deti s diétou /bezlepková, šetriaca/. 

 

 

 

 

PaedDr. Alena Kupková

               riaditeľka školy


Kredit

Materská škola, Azovská 1, Košice © 1974–2016


[Navigacia stránok]
[Obsah stránky]
[Záhlavie stránky]

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop